Gogen.sk
Gogen.sk

Vyhľadávanie na webe
Prejť na: Obsah | Hlavné menu | Novinky | Aktuality | Patička

Obchodné podmienky

GOGEN ZÁRUKA 40 MESIACOV

SLUŽBU GOGEN ZÁRUKA 40 MESIACOV POSKYTUJE:

ETA – Slovakia, spol. s r.o. Sídlo: Stará Vajnorská 8, Bratislava 831 04 IČO: 31 350 798, DIČ: SK2020299259 Zaps. v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č .: 5095 / B

 

Služba GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov sa poskytuje na LED televízory. Platnosť služby GoGEN ZÁRUKA 40 je vždy u daného výrobku vyznačená.
Záruka GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov sa poskytuje nad rámec zákonnej záruky, v období od 25. do 40. mesiaca od zakúpenia tovaru u predajcu. GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov končí bez ďalšieho uplynutím lehoty, teda posledným dňom 40. mesiaca nasledujúceho po uzavretí kúpnej zmluvy.
Podmienky uplatnenia GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov nie sú zhodné s podmienkami záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka, ale riadi sa Obchodnými podmienkami GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov, ktoré sú k dispozícii na www.gogen.sk.
Ak nie je stanovené v týchto Obchodných podmienkach inak, uplatnia sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o právach z vadného plnenia. Na účely GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov sa výslovne neuplatnia analógie § 1924, 2169, 1832, 2171 a 1922 ods. 2.
GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov sa neuplatní, išli kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca. Môže byť využitá len pre zakúpenia výrobku spotrebiteľom (podľa definície § 419 Občianskeho zákonníka), nie u osôb, ktoré nakupujú výrobky pre podnikateľské účely alebo ako osoby podnikajúce.
Nárok na túto službu nevzniká automaticky po zakúpení tovaru, ale je podmienené aktiváciou tejto služby zákazníkom na webových stránkach www.gogen.sk, v sekcii ZÁRUKA 40 MESIACOV.
Aktiváciu služby GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov vykoná zákazník na webových stránkach www.gogen.sk tým, že pravdivo vyplní elektronický formulár. Dáta zapísané do tohto formulára sa uložia do Certifikátu GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov, ktorý si zákazník vytlačí. Predloženie Certifikátu spolu s predajným dokladom sú podmienkou pri uplatnení a riešení reklamácie GOGEN ZÁRUKY 40 mesiacov.
Aktivácia služby musí byť na webových stránkach www.gogen.sk vykonaná najneskôr v termíne do 30 dní od zakúpenia tovaru. Rozhodné dátum nákupu je uvedený na predajnom doklade.
GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov platí len vo vybraných predajniach, obchodných reťazcoch a internetových obchodoch. Informujte sa u svojho predajcu!
UPLATNENIE GOGEN ZÁRUKY 40 MESIACOV – riešenie reklamácií

Uplatnenie GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov je možné v predajni, kde zákazník výrobok kupoval alebo v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné doložiť:

Tlačenú verziu certifikátu, ktorý zákazník získal pri registrácii GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov
Riadny predajný doklad k výrobku
Lehota na vybavenie reklamácie GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov je maximálne 60 dní. Pokiaľ nedôjde do tejto doby k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola vada odstránená. Ak nie je tento postup možný, má zákazník právo na výmenu veci.
Namiesto nároku zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si ETA v priebehu GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov vyhradzuje právo vyriešenie reklamácie v prípade neopraviteľnosti tovaru tak, že zákazník dostane nový tovar porovnateľných alebo lepších technických parametrov, ktoré ponúkne predajňa z aktuálneho sortimentu. V prípade, že zákazník nebude súhlasiť s ponúkaným výrobkom, GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov zaniká bez akýchkoľvek ďalších nárokov zákazníka. V prípade, že zákazník bude uplatňovať svoje práva zo služby GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov v čase, kedy dôjde k zrušeniu alebo zániku služby GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov (tým sa myslí, že táto služba už nebude naďalej poskytovaná) a zákazníkovi v rámci jeho práv zo služby GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov vznikne nárok na výmenu veci, bude zákazníkovi nový výrobok poskytnutý, však bez služby GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov.
ETA si vyhradzuje právo na určenie servisu pre prípadnú opravu reklamovaného výrobku.
ETA NEODPOVEDÁ A GOGEN ZÁRUKA 40 MESIACOV JE NEPLATNÁ NA CHYBY výrobku spôsobené NAJMÄ:

Nevhodnými prevádzkovými podmienkami
Použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku
Neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku
Vplyvom neodvratnej udalosti (napr. Živelné pohromy)
Mechanickým poškodením
Pripojením výrobku na iné než predpísané napájacie napätie
Neodborným uvedením do prevádzky
Spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom
Alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba podľa Občianskeho zákonníka
ĎALŠIE PODMIENKY A DOJEDNANIA

Aktiváciou služby GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov zákazník súhlasí s Obchodnými podmienkami služby GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov a so spracovaním všetkých údajov, ktoré uviedol pri registrácii. Tieto údaje budú využité spoločnosťou ETA pri uplatnení služby GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov a pre účely marketingu (zasielanie obchodných ponúk) dopravy tovaru a riešenie reklamácií. Zákazník má právo na prístup k osobným údajov, na ich zmenu či opravenie. Súhlas je možné vypovedať písomnou formou, preukázateľne doručenou do sídla spoločnosti ETA. Zákazník súhlasí s tým, že osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám, a to za účelom dopravy tovaru, zabezpečenie riešenia reklamácií a rozosielanie obchodných oznámení.

GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov neplatí pre výrobky na ktoré bola pri predaji poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy.
GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov sa nevzťahuje na spotrebný materiál a stratu dát.
Pri nesplnení ktorejkoľvek z obchodných podmienok GoGEN ZÁRUKY 40 mesiacov, si spoločnosť ETA vyhradzuje právo považovať GoGEN ZÁRUKU 40 mesiacov za neplatnú a teda za nenárokovú a nevymáhateľnú. V takomto prípade môže byť závada výrobku odstránená len za odplatu, po predchádzajúcej dohode so zákazníkom
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 4. 2013. ETA si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Aktuálne znenie Obchodných podmienok GoGEN ZÁRUKA 40 mesiacov.

 

* Záruka GoGEN 40 mesiacov platí len vo vybraných predajniach, obchodných reťazcoch a internetových obchodoch. Informujte sa u svojho predajcu!


Podmenu